นักเรียน
ผู้ปกครอง
อาจารย์
  ข้อมูลนักเรียนทั้งหมด
 ระดับชั้น
นร.ชาย
นร.หญิง
รวม
มัธยมศึกษาปีที่ 1
69
70
139
มัธยมศึกษาปีที่ 2
81
98
179
มัธยมศึกษาปีที่ 3
64
87
151
มัธยมศึกษาปีที่ 4
55
88
143
มัธยมศึกษาปีที่ 5
41
76
117
มัธยมศึกษาปีที่ 6
66
83
149
รวมทั้งสิ้น
376
502
878
[No canvas support]