ข้อมูลนักเรียนทั้งหมด
 
ระดับชั้น/ห้อง
จำนวนนักเรียน(ชาย)
จำนวนนักเรียน(หญิง)
รวมทั้งหมด
 
มัธยมศึกษาปีที่ 1
89
93
182
 
 
มัธยมศึกษาปีที่ 2
87
95
182
 
 
มัธยมศึกษาปีที่ 3
76
91
167
 
 
มัธยมศึกษาปีที่ 4
48
74
122
 
 
มัธยมศึกษาปีที่ 5
56
78
134
 
 
มัธยมศึกษาปีที่ 6
41
78
119
 
 
รวมทั้งสิ้น
397
509
906
 

 
 ข่าวประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน