นักเรียน
ผู้ปกครอง
อาจารย์
  ข้อมูลนักเรียนทั้งหมด
 ระดับชั้น
นร.ชาย
นร.หญิง
รวม
มัธยมศึกษาปีที่ 1
69
91
160
มัธยมศึกษาปีที่ 2
63
69
132
มัธยมศึกษาปีที่ 3
72
94
166
มัธยมศึกษาปีที่ 4
66
72
138
มัธยมศึกษาปีที่ 5
53
87
140
มัธยมศึกษาปีที่ 6
40
73
113
รวมทั้งสิ้น
363
486
849
[No canvas support]